CALL US: 02 690 8115

STUDIO FOR RENT

Welcome To 491 studio

491 สตูดิโอให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งสตูดิโอให้เช่าพร้อมอุปกรณ์ บริการรับถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่

ทั้งงานภาพนิ่งและงานVDOอาทิเช่น งานwedding,companyprofile,presentstation รวมถึงสื่อออนไลน์ทุกประเภท